Grundskola
Delsbo Waldorfskola

LAT: 61.841952, LNG: 16.594493000000057