Grundskola
Fredkullaskolan

LAT: 57.87971150000001, LNG: 11.991888499999959