Grundskola
Rudolf Steinerskolan

LAT: 58.606506, LNG: 16.183475000000044