Grundskola
Rudolf Steinerskolan

LAT: 57.7162197, LNG: 12.036804800000027