Grundskola
Sophiaskolan

LAT: 55.6249575, LNG: 14.255568900000071