Grundskola
Uppsala Waldorfskola

LAT: 59.8380413, LNG: 17.58112200000005