Stadgeförslag

Exempel på stadgar för stiftelser och föreningar.

Stadgar för stiftelser och föreningar

Förslag till stadgar som kan tillämpas i alla slags stiftelser och föreningar. Materialet är sammanställt av ISR och WSF. 
Hör av dig till sekretariatet@waldorf.se om du önskar stadgeförslagen i PDF- eller Wordformat.

2024-03-11   

Stiftelsestadgar 

Med valberedning  Utan valberedning  
1§                  Stiftelsens namn  Stiftelsens namn är ——–. Stiftelsen har sitt säte i —–. 1§       Stiftelsens namn Stiftelsens namn är ——–. Stiftelsen har sitt säte i —–. 
  
2§                   Ändamål Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet – inkluderande förskola -/och verka för en skapande waldorfpedagogik/enligt waldorfpedagogiken. 2§                   ÄndamålStiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet – inkluderande förskola -/och verka för en skapande waldorfpedagogik/enligt waldorfpedagogiken. 
  
3§                  Stiftelsens organ  Stiftelsens organ är Stämman och företräds av Stiftelserådet (stiftelsens styrelse/skolans huvudman).3§                  Stiftelsens organ Stiftelsens organ är styrelsen. 
  
                    Stämman Stämmans uppdrag är att utse ledamöter och suppleanter till styrelsen. Stämman utser även valberedning. Stämman utser auktoriserad revisor på styrelsens förslag.  Stämma hålls årligen före XXXXXX och kallelse ska sändas ut senast två veckor innan mötet.  Som underlag för Stämmomötet ska senaste årsberättelse och revisionsberättelse vara tillgänglig.  Stämman ska tillse att det i styrelsen finns hög kompetens beträffande waldorfpedagogik, huvudmannaskap för skolverksamhet samt verksamhetsledning.      4§  Stiftelsens styrelse  Stiftelsens styrelse består av lägst  XXX och högst XXX antal ledamöter med lägst XX och högst XX suppleanter. Styrelsen antar en arbetsordning för verksamheten och beslutar och ansvarar för frågor som huvudmannaskapet omfattar.  Styrelsen representerar stiftelsen vid avtal med tredje man och gentemot myndigheter i den mån handläggningen av och ansvaret för dessa frågor inte enligt skollag och/eller -förordningar åligger rektor. I styrelsen ska finnas hög kompetens beträffande waldorfpedagogik, huvudmannaskap för skolverksamhet samt verksamhetsledning.  Styrelsen beslutar om skäligt arvode till styrelseledamöterna. Styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan denna eller närstående och stiftelsen.  
  
5§  Valberedning Valberedningen ska till Stämman nominera ledamöter och suppleanter till stiftelsens styrelse och valberedning. Valberedningen ska arbeta efter en av stiftelsens styrelse fastställd arbetsordning.   Styrelsen väljer en ordförande och kan även välja en eller flera vice ordförande inom sig. Ordföranden ska kalla till styrelsemöten.  Styrelsemöte ska hållas regelbundet och vid behov. Styrelsemöte ska även hållas när en enskild ledamot så begär. Vid styrelsens sammanträden ska enighet eftersträvas vid fattande av beslut. Om enighet inte kan uppnås och beslut måste fattas, fordras trefjärdedels majoritet och likalydande beslut vid två på varandra följande sammanträden med minst en vecka emellan.   Protokoll ska föras över styrelsens beslut. Stiftelsens firma tecknas på sätt som stiftelsen fastställer, dock minst två i förening.  Av Stiftelselagen 1994:1220  Kap 2 § 12 framgår: Styrelsen är beslutför, om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om det i stiftelseförordnandet föreskrivs att fler styrelseledamöter måste vara närvarande, gäller i stället det. Om inte stiftelseförordnandet föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.—     
6§ Stiftelsens styrelse Stiftelsens styrelse består av lägst  XXX och högst XXX antal ledamöter med lägst XX och högst XX suppleanter. Mandattiden är tre år med överlappande mandatperioder. Suppleanterna väljs på ett år. Ledamöter och suppleanter kan väljas om. Om ledamot eller suppleant avgår innan mandattidens slut kan styrelsen genomföra fyllnadsval för tiden fram till nästa stämma. Styrelsen antar en arbetsordning för verksamheten och beslutar och ansvarar för frågor som huvudmannaskapet omfattar.  Styrelsen representerar stiftelsen vid avtal med tredje man och gentemot myndigheter i den mån handläggningen av och ansvaret för dessa frågor inte enligt skollag och/eller -förordningar åligger rektor. 6§ Stiftelsens redovisning och revision Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden från XXX till och med XXX. Styrelsen svarar för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enligt stiftelselagen.  Årsredovisning, innefattande resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse ska upprättas. Styrelsen ska ge revisorn tillfälle att verkställa granskning i den omfattning som denne finner behövligt, samt lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär. Årsredovisningen lämnas till stiftelsens revisor senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Revisorn ska senast 5,5 månader efter räkenskapsårets utgång lämna sin revisionsberättelse avseende sin granskning till styrelsen. 
 Styrelsen beslutar om skäligt arvode till styrelseledamöterna. Styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan denna eller närstående och stiftelsen.    Ansvarsfrihet för styrelsen anses föreligga om vid revisionen ingen anmärkning gjorts mot styrelsens förvaltning eller om framställd anmärkning har förklarats återtagen.  
  
7§ Styrelsens arbetsformer  Styrelsen väljer en ordförande och kan även välja en eller flera vice ordförande inom sig.  Ordföranden ska kalla till styrelsemöten.   Styrelsemöte ska hållas regelbundet och vid behov. Styrelsemöte ska även hållas när en enskild ledamot så begär. Vis styrelsens sammanträden ska enighet eftersträvas vid fattande av beslut. Om enighet inte kan uppnås och beslut måste fattas, fordras trefjärdedels majoritet och likalydande beslut vid två på varandra följande sammanträden med minst en vecka emellan.  Protokoll ska föras över styrelsens beslut. Stiftelsens firma tecknas på sätt som stiftelsen fastställer, dock minst två i förening.  Av S%&elselagen 1994:1220  Kap 2 § 12 framgår: Styrelsen är beslu?ör, om mer än häl&en av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om det i s%&elseförordnandet föreskrivs aI fler styrelseledamöter måste vara närvarande, gäller i stället det. Om inte s%&elseförordnandet föreskriver en särskild röstmajoritet, gäller som styrelsens beslut den mening som mer än häl&en av de närvarande röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. 7§ Stiftelsens upphörande Om stiftelsens verksamhet skulle upphöra, ska dess tillgångar överlåtas, enligt styrelsens beslut, på annan institution eller skola som bedriver waldorfpedagogisk verksamhet.   
  
8§ Stiftelsens redovisning och revision Stiftelsens räkenskapsår omfattar tiden från XXX till och med XXX. Styrelsen svarar för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enligt stiftelselagen. (Stiftelselagen 1994:1220) Årsredovisning, innefattande resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse ska upprättas. Styrelsen ska ge revisorn tillfälle att verkställa granskning i den omfattning som denne 8§ Stadgeändring Dessa stadgar ändras genom beslut av stiftelsens företrädare  vid två av varandra följande sammanträden med minst en månads mellanrum, dock vad som föreskrivits i §§ 2, 7 och 8 ej får ändras. 
finner behövligt, samt lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär. Årsredovisningen lämnas till stiftelsens revisor senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Revisorn ska senast 5,5 månader efter räkenskapsårets utgång lämna sin revisionsberättelse avseende sin granskning till styrelsen. Ansvarsfrihet för styrelsen anses föreligga om vid revisionen ingen anmärkning gjorts mot styrelsens förvaltning eller om framställd anmärkning har förklarats återtagen.  
9§ Stiftelsens upphörande Om stiftelsens verksamhet skulle upphöra, ska dess tillgångar överlåtas, enligt styrelsens beslut, på annan institution eller skola som bedriver waldorfpedagogisk verksamhet.   En styrelseledamot eller förvaltare som vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet, stiftelselagen eller årsredovisningslagen (1995:1554).
 
10§ Stadgeändring Dessa stadgar ändras genom beslut av stiftelsens företrädare  vid  två av varandra följande sammanträden med minst en månads mellanrum, dock vad som föreskrivits i §§ 2, 9 och 10 ej får ändras.  
  
 En styrelseledamot eller förvaltare som vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande av föreskrifterna i stiftelseförordnandet, stiftelselagen eller årsredovisningslagen (1995:1554). 
 

Ekonomisk förening 

§ 1 Föreningens namn  

Föreningens namn är NNNNNNN 

§ 2 Ändamål och verksamhet  

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva som kooperativ någon eller flera av verksamheterna skola, förskoleklass, förskola eller fritidshem.  

Verksamheten ska bedriva waldorfpedagogik inom ramen för gällande lagar.  

§ 3 Föreningens säte  

Föreningens styrelse har sitt säte i XXXXXXXXXX  

§ 4 Medlemskap  

Till medlem kan antas NNNNNNNNN som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Då platsen eller anställningen upphör avslutas medlemskapet automatiskt och medlemsinsatsen betalas tillbaka.  

Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.  

§ 5 Medlems skyldigheter  

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.  

Medlem är skyldig att bidra med arbetsinsatser i den omfattning föreningsstämman beslutar. Styrelsen har rätt att ge dispens från arbetsskyldighet om speciella skäl föreligger.  

§ 6 Insats  

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på XXX kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.  

§ 7 Medlemsavgift  

Årlig medlemsavgift beslutas av föreningsstämman och får högst vara YYY kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.  

§ 8 Uteslutning  

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.  

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.  

§ 9 Avgång  

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller närmast efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.  

§ 10 Styrelse  

Föreningens förvaltande organ är styrelsen som ansvarar för den administrativa driften av föreningen, den ekonomiska redovisningen samt för föreningens övriga löpande ärenden.  

Styrelsen ska ha en samlad kompetens i enlighet med skollagens och -författningars krav på skolans huvudman. 

Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte, skolchef samt rektorer. Styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter (Se Lag om ekonomiska föreningar 2018:672) varav ordförande väljs på ett år och övriga på två år. Dessutom ska suppleanter finnas valda på två år.   

(I lagen om ekonomisk förening, 7 kap. 1 §, sägs att det i stadgarna måste anges hur många ledamöter som ska finnas, minst tre, eller lägsta och högsta antalet,  t.ex. tre eller  mellan tre och XX ledamöter. Även antalet suppleanter eller intervall för antalet ska anges i stadgarna, vilket framgår av 3 kap. 1 §) 

Ordinarie föreningsstämma väljer ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter. Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare, vice ordförande.  

Styrelsen är beslutsmässig om XX ledamöter är närvarande.  

Beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

Suppleanterna kallas till styrelsemötena och har yttrande- och förslagsrätt. Suppleanterna ersätter ordinarie styrelseledamöter om dessa är förhindrade att närvara och har då rösträtt.  

Firmatecknare utses av styrelsen.  Rekommenderas två i förening. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Men styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda föreningen och teckna dess firma såsom särskilda firmatecknare. Styrelsen får när som helst återkalla bemyndigandet. 

Styrelsen får även besluta att rätten att företräda föreningen och teckna dess firma får utövas endast av två eller flera personer i förening.”  

(Se lagen om ekonomisk förening, 7 kap. 35, 37, 40 §§). 

§ 11 Revisorer  

För granskning av föreningens årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning väljs en till två revisorer och noll till två revisorssuppleanter. De väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.  

§ 12 Räkenskapsår  

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december (eller brutet räkenskapsår 1 juli till 30 juni). 

§ 13 Valberedning  

Ordinarie föreningsstämma ska också utse en valberedning bestående av två till tre personer, varav minst en ska vara anställd medarbetare, till nästa ordinarie föreningsstämma.  

§ 14 Ärenden på ordinarie föreningsstämma  

Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls varje år före mars månads slut.  

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:  

 • ●  Val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare  
 • ●  Godkännande av röstlängden  
 • ●  Val av en eller två justeringsmän  
 • ●  Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning  
 • ●  Fastställande av dagordningen  
 • ●  Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen  
 • ●  Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras  
 • ●  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
 • ●  Medlemsavgift för kommande verksamhetsår Fastställande av arbetsinsatser  
 • ●  Fastställande av delegationsordning  
 • ●  Motioner till stämman  
 • ●  Ärenden från styrelsen  
 • ●  Val av ordförande  
 • ●  Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter  
 • ●  Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter  
 • ●  Val av valberedning  

Övriga frågor  

Motioner och ärenden som medlemmar vill att ordinarie föreningsstämma behandlar ska vara styrelsen tillhanda skriftligen en månad före stämman. 

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Rösträtt kan också utövas via fullmakt. All omröstning ska vara öppen om inte någon särskilt önskar sluten omröstning.  

Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal utom vid personval då lotten avgör.  

Föreningsstämman beslutar om stadgeändringar. 

§ 15 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden  

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman. 

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via epost till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev. 

§ 16 Vinstfördelning  

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning.  

§ 17 Upplösning av föreningen  

Föreningen upplöses genom beslut med två tredjedels majoritet på en föreningsstämma.  

Alternativ: Föreningen upplöses genom ett enhälligt beslut av samtliga röstberättigade i föreningen på en ordinarie eller extra föreningsstämma eller genom beslut med en respektive två tredjedels majoritet på två på varandra följande föreningsstämmor.

Medlemmarna ska i och med upplösningen av föreningen få tillbaka sina insatser.  

Kommunens ekonomiska krav på föreningen vid en upplösning ska tillgodoses enligt bidragsavtalet mellan kommunen och föreningen.  

Eventuella tillgångar ska övergå till liknande verksamhet med Waldorfpedagogisk inriktning för barn och ungdomar.  

Förslag till stadgar för ideell förening  

Stadgar för (föreningsnamnet)  

Fastställda av (föreningsnamnet) vid årsmötet den (datum)  

Föreningens mål och inriktning  

Föreningen har som ändamål att bedriva waldorfpedagogik inom ramen för gällande lagar.  Hemort  

Föreningen har sitt säte i  XXXXX 

Medlemskap  

§1 Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift och beviljats medlemskap av styrelsen. 

XXXXX är en ideell förening.  

§2 Medlem: 

 • har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna 
 • har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter, 
 • ska följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen, men 
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.  

Styrelsen  

§3 Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Den ska- inom ramen för dessa stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.  

Det åligger styrelsen särskilt att: 

 • tillse att för föreningen bindande regler iakttas 
 • verkställa av årsmötet fattade beslut 
 • planera, leda och förvalta arbetet inom föreningen – ansvara för och förvalta föreningens medel 
 • att förbereda årsmötet.  

§4 Styrelsen består av ordförande och två till fyra övriga ledamöter, jämte två ersättare. 

§5 Styrelseledamöter och ersättare väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar.  

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder ersättare, vilken enligt den mellan ersättare bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästkommande årsmöte.  

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.  

§6 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för sig.  

§7 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer. Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträdet ska protokoll föras.  

§8 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.  Verksamhets- och räkenskapsår   

§9 Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kalenderår. 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.  

Revision  

§10 Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna vill ta del av, när de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.  

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.  

Möten  

§11 Föreningen håller årsmöte i XXXX månad varje år.  

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmöte och övriga möten.  

Kallelse jämte dagordning för årsmötet kungörs senast tre veckor före mötet av styrelsen genom e-post.  

Styrelsen ska hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.  

§12 Varje medlem som är närvarande har rösträtt på möte.   

§13 Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.  

§14 Vid årsmötet förekommer följande ärenden:  

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  
 2. Fastställande av dagordning.  
 3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.  
 4. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skajustera mötesprotokollet.  
 5. Redogörelse för föregående års verksamhet.  
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.  
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  
 8. Valav  
 9. a)  föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande 
 10. b)  övriga styrelseledamöter  
 11. c)  2 ersättare i styrelsen med för dem fastställd turordning 
 12. d)  en eller två revisorer jämte ersättare  
 13. e)  valberedning  
 14. Fastställande av 
  1. a)  medlemsavgift  
  1. b)  övriga avgifter, t ex deltagaravgifter  
 15. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet. Dock ska förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen inlämnas senast 30 dagar före mötet.  
 16. Övriga frågor.  

Ett förslag som tages upp under punkten ”Övriga frågor” och som är av ”ekonomisk natur” ska inte beslutas här, utan remitteras till ordinarie styrelsemöte. Skälet är att minska risken för dåligt underbyggda beslut.   Exra möte  

§15 Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.  

Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.  

Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.  

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal el liknande.  

Av kallelsen ska det framgå vilka ärenden som ska behandlas.  

Beslut, omröstning  

§16 Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.  

Med undantag för de i §17 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.  

Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.  

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten- Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag.  

Uteslutning 

§17 Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst X dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom X dagar efter beslutet.  

Stadgeändring 

§18 Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster bifaller beslutet.  Upplösning av föreningen  

§19 Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på föreningens ordinarie årsmöte. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Efter reglerade skulder ska överskottet tillfalla XXX 

Det eventuella överskottet får inte tillfalla medlemmar, privatperson, företag etc. Rekommendation är att pengarna ska tillfalla en förening med liknande syfte och ändamål med waldorfpedagogisk inriktning. 

Lagar för ideell förening 

Det finns ingen särskild civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar som det finns för exempelvis ekonomiska föreningar och handelsbolag. Här är de lagar som kan tillämpas för näringsdrivande ideell förening. 

(Se Bolagsverkets hemsida om ideell förening)