WSFs svar till TT gällande Skolinspektionens rapport

Den 19 oktober 2022 publicerade Skolinspektionens granskningsrapporten av 35 waldorfskolor.  TT Nyhetsbyrån önskade WSFs kommentarer till rapporten samma förmiddag. Här följer kommentarerna:


Inom Waldorfskolefederationen, WSF, ser vi mycket allvarligt på de brister som Skolinspektionens rapport påvisar. Vi går just nu igenom rapporten noggrant och kommer att fatta nödvändiga beslut och uttala oss efter vår analys av situationen. Vi ser redan nu vissa graverande felaktigheter:

En väg till frihet är vare sig läroplan eller kursplan, vilket felaktigt framgår av rapporten. En väg till frihet är i stället ett kompletterande dokument som beskriver waldorfpedagogisk verksamhet in9m det offentligas ramar. Dokumentet uppdateras fn i förhållande till Lgr22 och Lpfö18.

Waldorfpedagogiken kan aldrig vara överordnad svensk skollag och läroplan samt förordningar.

Just nu vill vi betona att: Bland de 35 inspekterade waldorfskolorna finns åtta skolor där Skolinspektionen inte funnit några brister alls inom de inspekterade områdena.

Detta behöver belysas menar vi!

Under det senaste året har WSF arbetat systematiskt genom fortbildning med anledning av de brister som framkom i respektive skolas rapport; IT-undervisning, garanterad undervisningstid och trygghet och säkerhet för eleverna i skolan.

Varje enskild skolas huvudmn – de inspekterade skolorna har egna huvudmän – håller på att åtgärda de områden som behöver utvecklas i sin egen verksamhet.

Vi ställer oss frågande till att Skolinspektionen blandar 35 helt olika skolhuvudmän i sin rapport.

Det är av allra högsta vikt att samtliga elever i Sveriges skolor har en trygg och säker skolgång för sin kunskapsutveckling.

För WSF
Maria Norberg