WSFs svar till tidningen Läraren gällande Skolinspektionens rapport

Här följer svaren i sin helhet. Själva tidningsartikeln finner du länkad längst ned.


Inledningsvis vill vi förtydliga att det är åtta waldorfskolor som inte fått något nedslag vid inspektionen. Det är viktigt att lyfta fram.

Nu till dina frågor:

Jag undrar hur ni ser på kritiken om att pedagogiken riskerar att göra att små barn inte får den utbildning i att använda digitala verktyg som de har rätt till?

Skolinspektionens granskning visar att ett flertal av de granskade waldorfskolorna helt utelämnat digitala moment i undervisningen i de lägre årskurserna. Att utelämna moment i undervisningen är inget vi försvarar. Undervisning i digitala verktyg har varit ett prioriterat område som tagits upp på flera av Waldorfskolefederationens nätverksmöten med rektorer och lärare på waldorfskolorna. De waldorfskolor som arbetar tillfredställande med den digitala undervisningen har utvecklade arbetsplaner som har delgetts andra waldorfskolor.

Internationellt har det varit ett visst motstånd, inte bara från waldorfskolor, mot att införa digitala verktyg i alltför tidig ålder. Se FN:s rapport: https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5032-impact-digitalization- education-right-education

Att pedagogiken och tankarna kring barns mognad gör att läsa-skriva-räkna-garantin inte uppfylls?

Självklart ska waldorfskolorna uppfylla kraven kring bedömning och läsa-skriva-räkna- garantin.
Tidigare har waldorfskolor arbetat i en något långsammare takt med till exempel läs- och skrivinlärning. Så är det inte längre. De senaste årens forskning visar på betydelsen av att arbeta mer och tidigare med läs- och skrivinlärningen. Det är utgångspunkten för waldorflärarutbildningen och för de verksamma waldorflärarna. Waldorflärarhögskolan utbildar waldorflärare i läs- och skrivinlärning kopplat till den senaste forskningen på området.

Och det som Skolinspektionen ser som allvarligast: att barn inte får de insatser i form av tidigt stöd som de har rätt till och behov av?

Waldorfskolefederationen ser allvarligt på detta och ser att orsakerna till att det är så här på vissa waldorfskolor är flera. Vi kan konstatera att Skolinspektionen själva uppfattar detta som ett eftersatt område i många skolor, inte bara waldorfskolor. Alla elever ska självklart få den hjälp de behöver och har rätt till.

Hösten 2022 inleddes ett nationellt fortbildningsinitiativ där waldorfskolornas rektorer, lärare och medarbetare, lärare på Waldorflärarhögskolan och Waldorfskolefederationen deltar. Syftet är att fördjupa och utveckla arbetet på skolorna med tidiga insatser, anpassningar och särskilt stöd i olika ämnen utifrån neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Sen undrar jag också hur kompatibel waldorfpedagogiken är med skol- och läroplanerna som helhet, med tanke på att det verkar krocka?

Waldorfskolan följer den nationella läroplanen för grundskolan Lgr-22, tidigare Lgr -11. Waldorfskolan har aldrig, som det felaktigt påpekas i Skolinspektionens rapport, haft något undantag eller tillstånd att bedriva undervisning efter egen läroplan. En väg till frihet, som nämns i rapporten, är enbart ett komplement till den nationella läroplanen för grundskolan Lgr-22. Ett revideringsarbete av En väg till frihet har gjorts i samband med att Lgr-22 kom i juli.

Hur ni ser på bristen på legitimerade lärare i Waldorfskolorna?

Waldorfskolor har ett undantag i skollagen gällande den statliga lärarlegitimationen. Lärare som har gått en waldorflärarutbildning på WLH har rätt att ansöka om waldorflärar- legitimation och är då behöriga att arbeta i waldorfskola. Det är av yttersta vikt att våra skolor och förskolor har utbildade lärare.

WLH:s lärarutbildningar är s k arbetsintegrerade lärarutbildningar, vilket innebär att de bedrivs på deltid 60%, samtidigt som lärarstudenter har en tjänst på en skola.
I rapporten refereras till det beslut 2008 som Stockholms universitet tog, när SU avbröt samarbetet med waldorflärarutbildningen. Den waldorflärarutbildning som bedrivs idag sker helt i WLH:s regi och har en annan huvudman än de utbildningar som bedrevs tillsammans med SU. WLH står under statlig tillsyn av UKÄ, Universitetskanslersämbetet, och inspekterades senast hösten 2021, med ett gott resultat. WLH arbetar kontinuerligt med att stärka den akademiska kompetensen och deltar i olika nordiska och internationella forskningsnätverk, för bredda och utveckla forskningen om waldorfpedagogik.

Och när vi tidigare har kommenterat Solviksskolan så har den lyfts fram som extrem. Nu verkar det som att liknande tankemönster om barns utveckling, mognad och om läsning återkommer på flera skolor. Hur svarar pedagogiken mot vetenskap och beprövad erfarenhet?

Skolinspektionens rapport visar att inga skolor fått nedslag på området att undervisningen inte vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Det finns publicerad statistik om hur Waldorfelever klarar de nationella proven jämfört med elever i andra skolor. Den visar, med utgångspunkt i resultaten från nationella prov 2015- 2019, att waldorfelever i årskurs 9 klarar sig mycket bra i jämförelse med riksgenomsnittet, särskilt i svenska. För årskurs 6 ligger waldorfelever i nivå med riksgenomsnittet i svenska.

När ser ni själva att det finns risk för krockar?

Risk för krockar finns alltid när en enskild lärare inte är tillräckligt insatt i de nationella styrdokument som idag är ett krav för att kunna vara lärare och bedriva skola. Waldorfskolefederationen arbetar också med detta och vi behöver fortsätta vårt arbete för att kvalitetssäkra och stödja våra skolor.

När WSF läser rapporten blir vi bekymrade över hur enskilda lärare uttalat sina personliga tyckanden. Det finns uppenbarligen missförstånd hos enskilda lärare om vad som gäller i dagens Skolsverige.

Vi kan även utläsa av rapporten att enskilda skolor brister i systematik avseende rapportering av kränkande behandling. Det är av yttersta vikt för elevernas trygghet att varje skola har välfungerande rutiner och handlingsplaner.

Vi tar starkt avstånd från att elever lämnas ensamma i konfliktsituationer och att vuxna på skolan låter bli att ingripa.

Vi vill betona att dessa exempel inte är norm.

Rapporten generaliserar på ett olyckligt och felaktigt sätt enskilda personers uttalanden och händelser på ett fåtal skolor som om detta skulle ha något med själva waldorfpedagogiken att göra.

Waldorfskolefederationen ställer sig undrande till Skolinspektionens slutsats att Waldorfelever skulle ha sämre förutsättningar att klara högre studier och arbetsliv. Det finns publicerad statistik om hur Waldorfelever klarar de nationella proven jämfört med elever i andra skolor. Den visar, med utgångspunkt i resultaten från nationella prov 2015-2019, att waldorfelever i årskurs 9 klarar sig mycket bra i jämförelse med riksgenomsnittet, särskilt i svenska. För årskurs 6 ligger waldorfelever i nivå med riksgenomsnittet i svenska.

Hur ska ni gå vidare med detta?

Redan när första rapporterna kom från de olika granskade skolorna, identifierade WSF tre huvudområden som ska prioriteras. WSF har i september haft internutbildning angående digital undervisning och digitala verktyg i skolan, då flera skolor fått nedslag på detta område. Angående brister i timplanen, där eurytmi har integrerats med idrott och hälsa, har vi informerat de skolor som fått nedslag om hur de ska agera, och sett till att de ändrar sina timplaner. Eurytmi, som waldorfskolorna har tillstånd att bedriva som lokal kurs, får aldrig integreras i en nationell kurs.

Det tredje identifierade området är tidiga stödinsatser, det område som vi ser allvarligast på när det gäller påpekade brister. WSF fortsätter arbeta systematiskt med detta och kommer också behöver göra ett större arbete gentemot skolorna när det gäller tidiga stödinsatser och läsa-skriva-räkna-garantin.

Till sist vill vi tillägga att samtliga 35 waldorfskolor som granskades av Skolinspektionen har fått individuella granskningsbeslut avseende den egna skolan. Huvudmännen för de skolor där granskningen visat på brister arbetar nu aktivt med åtgärder och utveckling av skolarbetet utifrån de påpekade bristerna.

Stockholm 2022-10-20
För Waldorfskolefederationen
Maria Norberg ordförande – Cia Edsberger vice ordförande

Artikeln i tidningen Läraren:
www.lararen.se/nyheter/waldorfpedagogik/sa-svarar-waldorfskolefederationen-pa-kritiken