Om Waldorfskolefederationens uppdrag

 

Om Waldorfskolefederationen

WSF är ett samarbetsorgan för Sveriges waldorfskolor. WSF bistår medlemsskolorna i arbetet med att bedriva och utveckla waldorfpedagogiken och verka för att varje elev ska lära känna sig själv och omvärlden, finna sin unika egenart och kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet[1].

WSF organiserar federationskonferenser och nätverksträffar för waldorfskolornas huvudmän, skolchefer, rektorer, lärare och elevhälsan. WSF samverkar med Waldorflärarhögskolan, WLH, i skolpolitiska frågor genom att t ex utarbeta remissyttranden. Vid behov kan WSF lotsa enskilda skolor i specifika frågor. I de fall som WSF kontaktas angående klagomål gentemot enskilda skolor, så informerar WSF den berörda skolans rektor eller huvudman om det aktuella klagomålet.

WSF har ingen befogenhet att utöva tillsyn över medlemsskolorna och uttalar sig heller inte om enskilda skolors verksamhet. Waldorfskolorna i Sverige, WSF:s medlemsskolor, drivs av enskilda skolhuvudmän; föreningar eller stiftelser utan vinstsyfte.

Elevernas utveckling mot de nationella målen och respekten för varje enskild elev utgör grundläggande målsättning i varje skola.

I waldorfskolan utfärdas betyg i årskurs 9 eller när ett ämne är avslutat. Innan dess dokumenteras kunskapsutvecklingen i skriftliga omdömen. WSF:s dokument ”En väg till frihet” (2016) används som underlag för planering av undervisningen och som komplement till Lgr11 och visar hur pedagogiken kan realiseras inom skollagens ramar. Efter årskurs 9 och gymnasiet är waldorfelever behöriga att söka till vidare utbildningar med sina betyg.

Maj 2021

[1] Skolans värdegrund och uppdrag framgår av Lgr11. Kap. 1.