Uttalande från WSF och WLH med anledning av SVT dokumentären om Solvikskolan

Waldorfskolefederationen och Waldorflärarhögskolan har skrivit ett gemensamt uttalande med anledning av SVT:s dokumentär om Solvikskolan.

Uttalande med anledning av SVT:s dokumentär “De utvalda barnen”

I samband med dokumentären om Solvikskolan har det kommit till vår kännedom att elever har farit illa. Som företrädare för Waldorfskolefederationen (WSF) och för Waldorflärarhögskolan (WLH) vill vi uttrycka att vi inser att skolor inte alltid klarat av att ta sitt ansvar för att skydda barn/elever och att skolan som organisation inte klarat att stoppa kränkande behandling. Vi vill understryka att varje vuxen i alla skolor har ansvar för sina handlingar och att skolan som organisation har ansvar för att förebygga och stoppa kränkningar.

Ingen pedagogisk idé kan eller får legitimera kränkande behandling.

Solvikskolan har de senaste åren närmat sig waldorfskolerörelsen i Sverige och är sedan mars 2021 medlem i WSF. Skolan, som från början hette Nibbleskolan, grundades i början av 80-talet av en grupp lärare och föräldrar som valde att lämna den skola som senare fick namnet Örjanskolan. De hade en annan syn på hur man ville bedriva waldorfskola och waldorfpedagogik. Pedagogiken vid Nibbleskolan, nu Solvikskolan, utvecklades i riktning mot det som kom att kallas ”intuitiv pedagogik”.

WSF:s dokument ”En väg till frihet” (2016) används i waldorfskolan som underlag för planering av undervisningen och som komplement till Lgr11 samt visar hur pedagogiken kan realiseras inom skollagens ramar. Dokumentet inleds med:

“Waldorfpedagogiken vill stödja barns och ungdomars utveckling till ett självständigt och fritt tänkande, såväl kritiskt som etiskt, vilket också omfattar känsla för ansvar. Detta innefattar att kunna omsätta idéer och tankar i handling. Etiskt tänkande ska kunna bli till etiskt handlande. Det är även viktigt att utveckla en uthållig handlingsförmåga. Barn och ungdomar ska tillsammans med andra kunna förändra och utveckla samhället utifrån sina intentioner. En viktig del av förskolans och skolans uppdrag är att ge barn och ungdomar tillit till sitt tänkande, kännande och handlande, och låta dem känna att hen är en del av världen och att världen hör hen till.” (En väg till frihet, sid 8)

De personliga berättelser som lyfts fram i dokumentären är en påminnelse om allvaret i och ansvaret för att skolan säkerställer barns och elevers rättigheter, lärande och kunskapsutveckling samt lever upp till Lgr11:

“Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Inom ramen för våra respektive organisationer ska vi fortsätta arbetet med att säkerställa barns och elevers rättigheter.

2021-05-06

Maria Norberg, WSF                                                      Caroline Bratt, WLH